Warunki korzystania

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY REGULAMIN


REGULAMIN DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ


Niniejszy regulamin (”Regulamin”) to warunki, na jakich niniejsza strona internetowa (”Strona internetowa”) jest dla Ciebie dostępna (”Ciebie”/ „Twoja(-e)”/”użytkownika”). Korzystając z niniejszej Strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu, nie korzystaj z tej Strony internetowej.


Aby przejść od razu do sekcji zawierającej więcej informacji na dany temat kliknij w nagłówek:


1. Informacje o nas

2. Pytania lub skargi

3. Nasze prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

4. Inne marki i strony internetowe Reckitt Benckiser

5. Zakupy

6. Linki do innych stron znajdujące się na naszej stronie internetowej

7. Korzystanie ze Strony internetowej przez użytkownika

8. Zawartość przesłana przez użytkownika

9. Zobowiązania prawne użytkownika

10. Poleganie na zamieszczonych informacjach

11. Możemy zawiesić lub usunąć naszą Stronę internetową

12. Nasza odpowiedzialność w przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem

13. Nasza odpowiedzialność w przypadku, gdy użytkownik prowadzi działalność gospodarczą

14. W jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

15. Zmiany niniejszego Regulaminu

16. Inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Ciebie

17. Postanowienia ogólne

18. Prawo właściwe i właściwość sądów


1.        INFORMACJE O NAS


1.1      JesteśmyRB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o.. (“my”/ “nasz(-e)(-a)), spółką zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0000782193, z siedzibą pod adresem ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Jesteśmy spółką należącą do grupy Reckitt Bensicker.


2.        Pytania lub skargi


2.1      Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skargi lub komentarze dotyczące tej Strony internetowej, możesz skontaktować się z nami pod adresem Reception.Warsaw@rb.com. Nasza Strona internetowa pod adresem rb.com zawiera listę naszych lokalnych spółek wraz z ich danymi kontaktowymi.


3.        Nasze PRAWA AUTORSKIE i inne Prawa Własności INTELEKTUALNEJ


3.1      Korzystanie ze Strony internetowej i jej zawartości nie daje użytkownikowi żadnych praw w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw z nimi związanych, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, patentów, praw do wzorów, nazw handlowych, praw do baz danych i praw pokrewnych, a także prawa do know-how ("Prawa własności intelektualnej"), związanych ze Stroną internetową. Wszelkie teksty, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, grafika, ilustracje, zdjęcia, znaki towarowe, logo, kod komputerowy i inne powiązane materiały (łącznie „Treść"), w tym między innymi projekt, układ, struktura, wybór, koordynacja, wyrażenie i "wygląd i odczucie" Treści, zawarte na Stronie internetowej są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane przez naszych zewnętrznych licencjodawców. Wszelkie prawa są zastrzeżone.


3.2      Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi przeniesienia przez nas jakichkolwiek praw własności intelektualnej na rzecz użytkownika lub strony trzeciej.


3.3      Użytkownik nie może kopiować, powielać, ponownie publikować, pobierać, zamieszczać, rozpowszechniać, nagrywać, transmitować, komercyjnie wykorzystywać, edytować, komunikować publicznie ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Treści, usług, stron internetowych lub materiałów znajdujących się na Stronie internetowej ani kodów komputerowych elementów składających się na Stronę internetową, w innym celu niż na użytek własny. Użytkownik nie może również używać żadnego automatycznego ani ręcznego urządzenia, programu, algorytmu lub metodologii lub jakiegokolwiek podobnego procesu w odniesieniu do jakiejkolwiek części Strony internetowej lub Treści. Z zastrzeżeniem powyższego, użytkownik może pobrać nieistotne fragmenty tej zawartości na dysk twardy w celu ich przeglądania pod warunkiem, że nie zostanie wykonana więcej niż jedna kopia jakiejkolwiek informacji.


3.4      Każde zastosowanie inne niż dozwolone na mocy niniejszego punktu 3 może być wykonane wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą.


3.5      Nie zamierzamy używać żadnej nazwy, logo ani znaku na żadnym terytorium, do którego nie jesteśmy uprawnieni, i nie dostarczamy ani nie oferujemy produktów i /lub usług noszących taką nazwę, logo lub znak na jakimkolwiek takim terytorium.


4.        INNE MARKI I STRONY INTERNETOWE RECKITT BENCKISER


4.1      Wszelkie produkty lub usługi, które udostępniamy użytkownikowi na lub za pośrednictwem innych stron internetowych lub stron internetowych marek Reckitt Benckiser (nazywanych poniżej „Stronami internetowymi Marki") podlegają dodatkowym warunkom, o których zostaniesz powiadomiony, gdy uzyskasz dostęp do odpowiednich Stron internetowych Marki.5.        Zakupy


5.1      Informacje zawarte na Stronie internetowej i na jakiejkolwiek Stronie internetowej Marki nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży produktów i/lub usług w jakiejkolwiek jurysdykcji, ponieważ Strona internetowa jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie szczegóły, opisy i ceny oraz inne informacje dotyczące produktów i/lub usług pojawiające się na Stronie internetowej lub na innej Stronie internetowej Marki mają wyłącznie charakterinformacyjny. Nie gwarantujemy, że jakikolwiek produkt i/lub usługa widniejąca na Stronie internetowej lub innej Stronie internetowej marki jest lub będzie dostępna w miejscu i czasie, w którym będziesz chciał(-a) kupić jakikolwiek produkt i/lub usługę.


5.2      Nasze zobowiązania, jeżeli takie istnieją, w odniesieniu do produktów i usług są regulowane wyłącznie umowami, na podstawie których są one świadczone, i nic na tej Stronie internetowej nie powinno być interpretowane jako zmiana takich umów.


6.        LINKI DO INNYCH STRON ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ


6.1      Od czasu do czasu możemy udostępniać linki do innych stron internetowych (za pośrednictwem reklam lub w inny sposób). Linki te są udostępniane wyłącznie dla ułatwienia Ci odniesienia się do nich oraz dla Twojej wygody. Nie kontrolujemy takich stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Zamieszczenie linków nie oznacza zatwierdzenia materiałów zawartych na takich stronach internetowych ani nie potwierdza żadnych związków z operatorami tych stron. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będziemy stroną żadnej transakcji ani umowy ze stroną trzecią, z którą użytkownik może się zetknąć, i nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z jakąkolwiek stratą lub szkodą, jaką użytkownik może ponieść korzystając z tych stron internetowych. Użytkownik potwierdza, że nie będzie nas angażował w żadne spory między nim a stroną trzecią.


7.        KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA


7.1      Zgadzasz się, że korzystając ze Strony internetowej nie będziesz:


7.1.1         korzystać ze Strony internetowej w jakikolwiek sposób, który może prowadzić do zachęcania, nabywania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności, która jest działalnością kryminalną, oszukańczą, niezgodną z prawem lub zabronioną na mocy niniejszego Regulaminu;


7.1.2         korzystać ze Strony internetowej w jakimkolwiek innym celu niż do użytku osobistego;


7.1.3         reklamować lub promować stron trzecich lub własnych produktów lub usług, w tym poprzez rozpowszechnianie wiadomości e-mail zawierających spam;


7.1.4         przesyłać plików zawierających wirusy, konie trojańskie lub angażować się w inne działania szkodliwe dla Strony internetowej;


7.1.5         zamieszczać bez naszej uprzedniej pisemnej zgody linki do Strony internetowej osoby trzeciej;


7.1.6         uzyskać dostęp lub próbować uzyskać nieupoważniony dostęp do jakichkolwiek kont użytkowników powiązanych lub stowarzyszonych ze Stroną internetową lub podejmować działajń mających na celu obejście środków bezpieczeństwa Strony internetowej; lub


7.1.7         ingerować w dostęp lub korzystanie przez inne osoby ze Strony internetowej.


7.2      Każdorazowy dostęp i korzystanie ze Strony internetowej odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.


7.3      Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Strony internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego użytkownika, zapoznały się z Regulaminem i wszelkimi innymi obowiązującymi regulaminami wymienionymi w niniejszym Regulaminie oraz postępowały w zgodny z nimi sposób.


7.4      Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu użytkownika do tej Strony internetowej (lub dowolnej jej części) w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, wedle naszego własnego uznania w przypadku, gdy uznamy, że użytkownik naruszył jakiekolwiek z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie.


8.        Zawartość przesłana przez użytkownika


8.1      Zawartość przesłana przez użytkownika:


8.1.1         Przesyłając do nas informacje, teksty, zdjęcia, grafikę lub inną zawartość za pośrednictwem Strony internetowej, dajesz nam prawo do korzystania z takich materiałów według naszego własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, do edycji, kopiowania, reprodukowania, ujawniania, publikowania i usuwania takich materiałów ze Strony internetowej.


8.1.2         W odniesieniu do każdego takiego wkładu zamieszczonego przez Ciebie na Stronie internetowej gwarantujesz, że:

(a)             jest zgodny z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem;

(b)             jest prawdziwy, dokładny i aktualny pod każdym względem i w każdym momencie (pamiętaj, że możesz zażądać, abyśmy w każdej chwili aktualizowali lub poprawiali Twoje dane osobowe, kontaktując się z nami za pośrednictwem [powyższych/poniższych] danych kontaktowych);

(c)             uzyskałeś wszystkie niezbędne licencje i/lub zezwolenia i masz prawo do wniesienia takiego wkładu na Stronę internetową; i

(d)             o ile nie zaznaczono inaczej, nie jest on poufny.

i ponosisz wobec nas odpowiedzialność oraz zrekompensujesz nam wszelkie naruszenia powyżej udzielonej gwarancji. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia złożonych przez Ciebie gwarancji.


8.1.3         Mamy prawo usunąć wszelkie posty, które użytkownik publikuje na naszej Stronie internetowej.


8.1.4         Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych swoich treści.


8.2      Treść przesłana przez innych użytkowników:


8.2.1         Ta Strona internetowa może zawierać informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników Strony internetowej, w tym treści na tablicach ogłoszeniowych i w pokojach rozmów (jeżeli takie istnieją). Te informacje i te materiały nie zostały przez nas ani zweryfikowane, ani zatwierdzone. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników naszej Strony internetowej nie odzwierciedlają naszych poglądów ani wartości.


9.        ZOBOWIĄZANIA PRAWNE UŻYTKOWNIKA


9.1      Niniejszym potwierdzasz, że:


9.1.1         osiągnąłeś(-aś) pełnoletność w swojej jurysdykcji lub masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego; i


9.1.2         będzie przestrzegać ograniczeń dotyczących korzystania ze Strony internetowej zgodnie z niniejszym Regulaminem.


9.2      Zgadzasz się zrekompensować nam wszelkie roszczenia lub odszkodowania (w tym wszelkie opłaty prawne związane z takimi roszczeniami lub odszkodowaniami) wniesione przez osobę trzecią w związku z jakąkolwiek sprawą związaną z korzystaniem ze Strony internetowej lub wynikające z korzystania ze Strony internetowej, w tym z naruszeniem lub podejrzewanym naruszeniem niniejszego regulaminu lub naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawnych lub praw osób trzecich.


10.      POLEGANIE NA ZAMIESZCZONYCH INFORMACJACH


10.1    Treści zamieszczane na naszej Stronie internetowej mają jedynie charakterinformacyjny. Ich celem nie jest doradztwo, na którym można polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie zawartości naszej Strony internetowej musisz zasięgnąć fachowej lub specjalistycznej porady.


10.2    Chociaż staramy się zapewnić, aby Strona internetowa i jej zawartość były poprawne w chwili, gdy takie treści są przesyłane na Stronę internetową, mogą one ulec zmianie i, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani rękojmi (ani wyraźnych, ani dorozumianych), że informacje lub treści zamieszczone na Stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne.


10.3    Wszystkie treści i usługi dostępne na Stronie internetowej są udostępniane w formie jakiej są „tak jak jest” oraz w zakresie, w jakim są dostępne „według dostępności”” oraz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, bez jakichkolwiek oświadczeń, zapewnień lub gwarancji.


10.4    Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie internetowej.


11.      Możemy zawiesić lub usunąć naszą Stronę internetową


11.1    Chociaż staramy się zapewnić, aby Strona internetowa, jej zawartość, wszelkie funkcjonalności oferowane za pośrednictwem Strony internetowej oraz wszelkie informacje na niej zawarte były wolne od błędów, zapewniane w sposób nieprzerwany oraz wolne od robaków i wirusów, to jednak ze względu na naturę Internetu, nie możemy tego zagwarantować.


11.2    Nie zapewniamyani nie gwarantujemy, że Strona internetowa lub jakakolwiek jej zawartość będzie zawsze dostępna, w sposób nieprzerwany oraz w pełni sprawna. Ze względów biznesowych i operacyjnych możemy zawiesić lub wycofać lub ograniczyć dostępność całej lub dowolnej części naszej Strony internetowych.


11.3    Dostęp do Strony internetowej może zostać czasowo zawieszony, bez powiadomienia w przypadku awarii, konserwacji lub naprawy systemu lub z przyczyn, które z obiektywnych przyczyn są poza naszą kontrolą.


11.4    Strona jest skierowana do osób mieszkających .w Polsce Dostęp do Strony internetowej lub korzystanie z niej (w tym jej zawartość, wszelkie funkcje lub korzyści oferowane za jej pośrednictwem lub wszelkie informacje na niej zawarte) mogą być zabronione przez prawo w niektórych krajach lub jurysdykcjach. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w kraju, z którego uzyskuje dostęp lub korzysta ze Strony internetowej. Nie gwarantujemy, że Strona internetowa (w tym jej zawartość, wszelkie funkcje lub korzyści oferowane za jej pośrednictwem lub wszelkie informacje na niej zawarte) jest odpowiednia lub dostępna do użytku w lokalizacjach poza Polską.


12.      Nasza ODPOWIEDZIALNOŚĆ w przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem


12.1    Należy pamiętać, że zapewniamy naszą Stronę internetową wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie korzystać z naszej Strony internetowej w celach komercyjnych lub biznesowych i nie ponosimy wobec niego żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działaniu lub utratę możliwości biznesowych.


12.2    W przypadku, gdy wadliwa zawartość cyfrowa, którą dostarczyliśmy, spowodowała uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowych należących do użytkownika i wynika to z braku zachowania przez nas należytej dbałości oraz użycia należytych umiejętności, naprawimy szkodę lub wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których można uniknąć, stosując się do naszych zaleceń dotyczących dokonania bezpłatnej aktualizacji lub szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących instalacji lub zalecanych przez nas minimalnych wymagań systemowych.


12.3    Nie ponosimy wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszego Regulaminu spowodowane przez jakiekolwiek zdarzenie lub okoliczność wykraczającą poza naszą rozsądną kontrolę, w tym, między innymi, strajki, lokauty lub inne spory przemysłowe; awarie systemów lub dostępu do sieci; lub powodzie, pożary, wybuchy lub wypadki.


12.4    Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku, gdy byłoby to niezgodne z prawem (na przykład odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub oszustwo lub podanie fałszywych informacji). Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ustawowych praw użytkownika.


13.      Nasza ODPOWIEDZIALNOŚĆ w przypadku, gdy użytkownik prowadzi działalność gospodarczą


13.1    Z zastrzeżeniem punktu 12.4 oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelką odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność członków naszego kierownictwa, dyrektorów, menedżerów, członków, akcjonariuszy, pracowników, agentów lub doradców), niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego, naruszenia ustawowego obowiązku czy z innego tytułu, wynikającej z lub w związku z dostępem do lub korzystaniem ze Strony internetowej, nawet jeżeli można było ją przewidzieć, w tym między innymi:


13.1.1      szkódwynikających z nieścisłości w jakichkolwiek informacjach lub materiałach zamieszczonych na lub związanych ze Stroną internetową;

13.1.2      szkód nie spowodowanych jakimkolwiek naruszeniem z naszej strony;

13.1.3      szkód wynikających z korzystania ze Strony internetowej lub polegania na informacjach na niej zamieszczonych;

13.1.4      szkód wynikających z niedostępności Strony internetowej z jakiegokolwiek powodu;

13.1.5      strat wynikających z jakichkolwiek oświadczeń lub stwierdzeń zamieszczonych na Stronie internetowej;

13.1.6      szkód wynikających z błędów technicznych na Stronie internetowej lub materiałów szkodliwych pod względem technologicznym;

13.1.7      jakichkolwiek uszczerbkó ekonomicznych (w tym utraty zysków, biznesu, dochodów, kontraktów, przewidywanych oszczędności, danych, wartości firmy, reputacji, zbędnych wydatków, przerwy w prowadzeniu działalności lub utraty możliwości biznesowych); i

13.1.8      jakichkolwiek szkód pośrednich lub wynikowych lub szkód, które były nie do przewidzenia przez Ciebie i przez nas, w momencie, kiedy uzyskałeś(-aś) dostęp do Strony i skorzystałeś(-aś) z niej. 


13.2    W zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem, wykluczamy wszystkie domniemane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Strony internetowej lub jakichkolwiek treści zamieszczonych na niej.


13.3    Zwolnisz z odpowiedzialności i/lub zrekompensujeszszkodyponiesione przez nas, członków naszego kierownictwa, dyrektorów, menedżerów, członków, akcjonariuszy, pracowników, agentów lub doradców, wszelkie szkody, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym uzasadnione wynagrodzenia prawników) związane lub wynikające z:


13.3.1      korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej lub Stron internetowych Marki (oraz związane z korzystaniem z produktów i usług);

13.3.2      naruszenia przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu;

13.3.3      naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawnych lub praw osób trzecich; i/lub

13.3.4      wykorzystania Twoich danych.


13.4          Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku, gdy byłoby to niezgodne z prawem (na przykład odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub oszustwo lub podanie fałszywych informacji).


14.      W jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe


14.1    Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi ochrony danych osobowych wyłącznie dane osobowe, które zbierzemy od Ciebie lub które nam dostarczasz.


14.2    Przeczytaj naszą Informację o polityce prywatności dostępną pod adresem [https://www.vanish.pl/politykaprywatnosci/] i naszą Politykę plików cookie dostępne pod adresem [https://www.vanish.pl/politykacookies/], aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i o innych związanych z tym sprawach.


15.      ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU


15.1    Nieustannie poszukujemy sposobów na ulepszenie tej Strony internetowej. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie. Wszystkie takie zmiany wejdą w życie po ich opublikowaniu na Stronie internetowej. Upewnij się, że regularnie sprawdzasz i przeglądasz niniejszy Regulamin, ponieważ dalsze korzystanie przez Ciebie ze Strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za jego zaakceptowanie, a Ty będziesz wiązany(-a) tymi zmianami.


16.      Inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Ciebie


16.1    Niniejszy Regulamin odnosi się do następujących dodatkowych regulaminów, które również są związane z korzystaniem z naszej Strony internetowej:


16.1.1      Naszej Informacji o polityce prywatności [https://www.vanish.pl/politykaprywatnosci/], wyjaśniającej, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci prawa. 

16.1.2      Naszej Polityki plików cookie [https://www.vanish.pl/politykacookies/], zawierającej informacje o plikach cookie wykorzystywanych na naszej stronie internetowej.

16.1.3      Dodatkowe regulaminy poprzez odniesienie się do nich stają się częścią niniejszego Regulaminu i mają zastosowanie do zakupów towarów lub usług oraz do określonych części lub funkcjonalności Strony internetowej lub Stron internetowych Marki, w tym konkursów, promocji lub innych podobnych funkcjonalności. Przekierujemy Cię do tych dodatkowych regulaminów, kiedy będziesz się komunikować z nami i/lub naszymi markami w związku z odpowiednimi usługami. Przeczytaj uważnie stosowne regulaminy. W przypadku rozbieżności między niniejszym Regulaminie a regulaminami mającymi zastosowanie do usługi oferowanej za pośrednictwem Strony internetowe lub innych Stron internetowych Marki, regulaminy mające zastosowanie do tej usługi mają pierwszeństwo w zakresie występujących rozbieżności. 


Każda z tych polityk i każdy z tych regulaminów może ulegać okresowym zmianom i jest skuteczny natychmiast po opublikowaniu takich zmian na Stronie internetowej lub w inny sposób zgodnie z ich postanowieniami (w zależności od przypadku).


17.      Postanowienia ogólne


17.1    Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między Tobą a nami dotyczącego korzystania ze Strony internetowej. Żadne oświadczenie, stwierdzenie ani okoliczność (czy to ustne czy pisemne) nie zawarte w niniejszym Regulaminie (okresowo aktualizowanym) nie będą wiążące dla Ciebie lub dla nas.


17.2    Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub organ regulacyjny za niezgodne z prawem, nieważne, nieprawidłowe lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, a takie postanowienie zostanie zastąpione innym, pod każdym względem ważnym postanowieniem, jak najbardziej zbliżonym do zastąpionego postanowienia.


17.3    Niniejszy Regulamin nie ma na celu przyznania praw nikomu oprócz Ciebie oraz nas (w tym także naszym podmiotom powiązanym). Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być egzekwowane przez żadną stronę trzecią.


17.4    Brak natychmiastowego dochodzenia od Ciebie wykonania tego, do czego jesteś zobowiązany na mocy niniejszego Regulaminu lub opóźnienie podjęcia kroków przeciwko Tobie w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu nie oznacza, że nie będziesz musiał tego wykonać, ani też nie powstrzyma nas przed podjęciem kroków przeciwko Tobie w terminie późniejszym.


18.      PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW


18.1    W przypadku jakiegokolwiek sporu między Tobą a nami wynikającego z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim, zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.


18.2    Sądy polskie posiadają właściwość wyłączną w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów (w tym sporów i roszczeń pozaumownych) mogących wynikać z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim.


Regulamin ten został ostatnio zaktualizowany dnia sierpnia 2020 roku

"

NOŚ UBRANIA DŁUŻEJ, WODĘ ZOSTAW NATURZE

Gdybyś miał 2500 litrów krystalicznie czystej wody, do czego byś jej użył? Może do picia? Tyle wody wystarczy, aby zaspokoić pragnienie jednej osoby przez 3 lata. A może wykorzystałbyś tę wodę na kolejną koszulkę? Tak. Jedną zwykłą koszulkę. Potrzeba 2500 litrów wody do wyprodukowania jednej koszulki, a Ty prawdopodobnie założysz tę koszulkę mniej niż 10 razy. Dlatego w Vanish wierzymy, że nadszedł czas, aby dostrzec wodę, kiedy patrzymy na nasze ubrania. Powinniśmy zobaczyć w nich jeziora i rzeki, które wkrótce mogą zniknąć. Z szacunku dla natury będziemy nosić nasze ubrania dłużej. Teraz to bardzo proste dzięki Vanishowi, który pomoże przedłużyć życie naszych ubrań. Reszta zależy od nas. Noś ubrania dłużej, wodę zostaw naturze.
NOŚ UBRANIA DŁUŻEJ, WODĘ ZOSTAW NATURZE